پروتکل IEC62056-21

IEC62056 مجموعه ای از استانداردها برای تبادل اطلاعات در کنتورهای برق می باشد که توسط کمیسیون بین المللی الکترونیک IEC(مخفف International Electrotechnical Commission) بوجود آمده است. پروتکل IEC61107 یا در حال حاضر IEC62056-21، یک استاندارد بین المللی جهت قرائت کنتور توسط یک دستگاه قرائت می باشد. این پروتکل برای کار با هر رسانه ای از جمله اینترنت طراحی شده است. پروتکل IEC62056-21 جهت ارتباط مستقیم با کنتور برق ایجاد شده است و با استفاده از آن می توان کنتور را قرائت نمود و یا به تنظیمات آن دسترسی پیدا کرد و اصلاحات مورد نیاز را انجام داد.

مطالب مرتبط