کنتور آب کشاورزی

کنتور آب کشاورزی جهت اندازه گیری آب مورد استفاده برای آبیاری مزارع، باغ ها و... مورد استفاده قرار می گیرد. منابع برداشت آب کشاورزی می تواند سطحی مانند رودخانه و یا چاه باشد.

مطالب مرتبط

خلاصه ای از فرآیند نصب کنتور هوشمند آب الکترومغناطیسی کشاورزی

مطالب مرتبط