هلیوم He

کشف هلیم و آرگون این اندیشه را به وجود آورد که احتمال دارد عناصر دیگری از گروه گازهای نجیب وجود داشته باشد. ویلیام رامزی (William Ramsay) و موریس تراورس (Morris Travers) به جستجوی این عناصر پرداختند و در سال ۱۸۹۸ سه گاز جدید در باقی مانده هوای مایع کشف کردند. آن ها این سه گاز را زنون، نئون و کریپتون نامیدند. گازهای نجیب بی بو و بی رنگ و بی مزه هستند.

مطالب مرتبط