انتقال داده

انتقال داده فرآیند استفاده از تکنیک ها و فناوری های محاسباتی برای انتقال داده های الکترونیکی یا آنالوگ از یک گره رایانه ای به دیگری است. داده ها به صورت بیت و بایت بر روی یک رسانه دیجیتال یا آنالوگ منتقل می شوند و این فرآیند ارتباطات دیجیتال یا آنالوگ بین دستگاه ها را امکان پذیر می کند.

مطالب مرتبط