بیست و سومین نمایشگاه بین المللی صنعت برق 1402

بیست و سومین نمایشگاه بین المللی صنعت برق 1402

بیست و سومین نمایشگاه بین المللی صنعت برق 1402

0

بیست و سومین نمایشگاه بین المللی صنعت برق 1402

زمان: 23 الی 26 آبان ماه 1402
ساعت بازدید: 08:00 الی 16:00
غرفه: غرفه شماره 196، سالن ملل (شماره 5)
آدرس: تهران، سئول، نمایشگاه بین المللی تهران


نمایشگاه صنعت برق 1402

سنجش افزار آسیا