گزارش نمایشگاه اینوتکس 2023

گزارش نمایشگاه اینوتکس 2023

گزارش نمایشگاه اینوتکس 2023

0

دوازدهمین دوره نمایشگاه اینوتکس، 19 تا 22 اردیبهشت ماه 1402 با حضور بیش از  ۴۰۰ شرکت نوآور و فناور، ۷۰ هزار مخاطب فعال در حوزه کسب و کار، ۱۵۰ سرمایه گذار و بیش از ۲۰ رویداد و بخش جنبی برگزار گردید.

نمایشگاه اینوتکس INOTEX 2023
نمایشگاه اینوتکس INOTEX 2023
نمایشگاه اینوتکس INOTEX 2023
نمایشگاه اینوتکس INOTEX 2023
نمایشگاه اینوتکس INOTEX 2023
نمایشگاه اینوتکس INOTEX 2023
نمایشگاه اینوتکس INOTEX 2023
نمایشگاه اینوتکس INOTEX 2023
نمایشگاه اینوتکس INOTEX 2023
نمایشگاه اینوتکس INOTEX 2023
نمایشگاه اینوتکس INOTEX 2023
نمایشگاه اینوتکس INOTEX 2023
نمایشگاه اینوتکس INOTEX 2023
نمایشگاه اینوتکس INOTEX 2023
نمایشگاه اینوتکس INOTEX 2023
نمایشگاه اینوتکس INOTEX 2023
نمایشگاه اینوتکس INOTEX 2023
نمایشگاه اینوتکس INOTEX 2023
نمایشگاه اینوتکس INOTEX 2023
نمایشگاه اینوتکس INOTEX 2023
نمایشگاه اینوتکس INOTEX 2023
نمایشگاه اینوتکس INOTEX 2023
نمایشگاه اینوتکس INOTEX 2023
نمایشگاه اینوتکس INOTEX 2023
نمایشگاه اینوتکس INOTEX 2023
نمایشگاه اینوتکس INOTEX 2023

سنجش افزار آسیا

کلمات کلیدی