نخستین نمایشگاه تخصصی ارائه محصولات نوآورانه و فناورانه

نخستین نمایشگاه تخصصی ارائه محصولات نوآورانه و فناورانه

نخستین نمایشگاه تخصصی ارائه محصولات نوآورانه و فناورانه

0

صبح روز دوشنبه 11 مهر ماه نخستین "نمایشگاه تخصصی ارائه محصولات نوآورانه و فناورانه 1401"، با حضور «علی اکبر محرابیان» وزیر محترم نیرو، مدیران ارشد و متخصصین صنعت برق در محل پژوهشگاه نیرو آغاز به کار کرد.

اصلی ترین هدف هوشمندسازی شبکه برق، تأمین برق پایدار و پاسخگوئی به نیازهای رو به رشد مشترکین با هدف حفظ محیط زیست است. با توجه به شرایط موجود در خصوص ناترازی تولید و مصرف برق؛ لزوم حرکت به سوی مدیریت بار شبکه، جهت تامین برق پایدار، انکار ناشدنی است. قدم اول در راستای مدیریت بار در بخش انرژی برق، افزایش میزان رویت پذیری بار است. توسعه رویت پذیری و کنترل پذیری از طریق توسعه و بکارگیری فناوری های مربوطه (مانند کنتورهای هوشمند) یکی از مهم ترین ابزارها برای پیاده سازی طرح های مدیریت مصرف است که در سال های اخیر در دستور کار صنعت برق قرار گرفته است.


نخستین نمایشگاه تخصصی ارائه محصولات نوآورانه و فناورانه


نخستین نمایشگاه تخصصی ارائه محصولات نوآورانه و فناورانه


نخستین نمایشگاه تخصصی ارائه محصولات نوآورانه و فناورانه


نخستین نمایشگاه تخصصی ارائه محصولات نوآورانه و فناورانه


نخستین نمایشگاه تخصصی ارائه محصولات نوآورانه و فناورانه


نخستین نمایشگاه تخصصی ارائه محصولات نوآورانه و فناورانه


نخستین نمایشگاه تخصصی ارائه محصولات نوآورانه و فناورانه


نخستین نمایشگاه تخصصی ارائه محصولات نوآورانه و فناورانه


نخستین نمایشگاه تخصصی ارائه محصولات نوآورانه و فناورانه


نخستین نمایشگاه تخصصی ارائه محصولات نوآورانه و فناورانه


نخستین نمایشگاه تخصصی ارائه محصولات نوآورانه و فناورانه


نخستین نمایشگاه تخصصی ارائه محصولات نوآورانه و فناورانه


نخستین نمایشگاه تخصصی ارائه محصولات نوآورانه و فناورانه


نخستین نمایشگاه تخصصی ارائه محصولات نوآورانه و فناورانه


نخستین نمایشگاه تخصصی ارائه محصولات نوآورانه و فناورانه

سنجش افزار آسیا