Protocol

به زبان ساده، پروتکل (Protocol) یک زبان برای صحبت کردن کامپیوترها و دستگاه ها با یکدیگر می باشد. پروتکل مجموعه ای استاندارد از قوانین است که به دستگاه های الکترونیکی امکان برقراری ارتباط با یکدیگر را می دهد. این قوانین شامل این است که چه نوع داده ای ممکن است منتقل شود، از چه دستوراتی برای ارسال و دریافت داده استفاده می شود و نحوه انتقال داده تأیید می شود. می توان پروتکل را به عنوان یک زبان گفتاری در نظر گرفت.

مطالب مرتبط