پروتکل IEC60870-5-101

IEC60870-5 یکی از استانداردهای IEC60870 است که سیستم هایی را که برای کنترل از راه دور (اسکادا) در مهندسی برق و برنامه های اتوماسیون سیستم قدرت استفاده می شود، تعریف می کند. قسمت 5 از استاندارد IEC60870 یک پروفایل ارتباطی برای ارسال پیام های پایه ای کنترل از راه دور (SCADA) بین دو سیستم را فراهم می کند، که از مدارهای ثابت متصل شده مستقیم بین سیستم ها استفاده می کند.

مطالب مرتبط