پروب نوری بلوتوث

پروپ نوری بلوتوث مدل OP-730 یک رابط دو طرفه جهت تبادل اطلاعات بر اساس استاندارد بین المللی IEC-62056-21 مد E و C و IEC-62056-31 بین کنتور و دستگاه قرائت کننده بوده و در صورت نیاز با ارسال تنظیم، از قابلیت ارتباط در مد Transparent نیز برخوردار می باشد. تبادل اطلاعات بین پروب و کنتور از طریق پورت نوری صورت می گیرد و سپس این اطلاعات از طریق امواج بی سیم بلوتوث برای دستگاه قرائت گر مجهز به ماژول بلوتوث ارسال می گردد.

مطالب مرتبط

پروپ نوری بلوتوث مدل OP-700 یک رابط دو طرفه جهت تبادل اطلاعات بر اساس استاندارد بین المللی IEC62056-21 بین کنتور و دستگاه قرائت کننده می باشد. تبادل اطلاعات بین پروب و کنتور از طریق پورت نوری صورت می گیرد و سپس این اطلاعات از طریق امواج بی سیم بلوتوث برای دستگاه قرائت گر مجهز به ماژول بلوتوث ارسال می گردد.

مطالب مرتبط