مقایسه پروب های نوری

پورت نوری در وسایل اندازه گیری مانند کنتورهای برق برای برقراری ارتباط ایزوله مورد استفاده قرار می گیرند. پورت نوری از یک فرستنده و یک گیرنده مادون قرمز تشکیل شده و هنگامی که یک پروب نوری بر روی آن قرار می گیرد از طریق تبدیل سیگنال های الکتریکی به نور مادون قرمز و برعکس، تبادل اطلاعات انجام می شود.

مطالب مرتبط