قرائت خودکار کنتور

AMI مخفف Advanced Metering Infrastructure به سیستم هایی اطلاق می شود که مصرف انرژی را اندازه گیری، جمع آوری و تجزیه و تحلیل می کنند و با تجهیزات اندازه گیری مانند کنتور برق، کنتور گاز و کنتور آب، بنا به درخواست یا بر اساس برنامه زمانبندی شده، ارتباط برقرار می کنند. این سیستم ها شامل سخت افزار، نرم افزار، ارتباطات، نمایشگرها و کنترل کننده های مصرف انرژی مشترک، سیستم های ارتباط با مشتری، نرم افزار مدیریت داده های کنتور و سیستم تجاری تامین کننده انرژی هستند.

مطالب مرتبط