فلومتر مغناطیسی

اندازه گیری جریان سیالات به عنوان یکی از مهمترین اقدامات اندازه گیری در صنایع مختلف می باشد و از اهمیت ویژه ای برخوردار است. فلو یا جریان سیال پس از دما، مهمترین کمیتی است که در صنایع نیاز به اندازه گیری آن می باشد. با توجه به اهمیت موضوع و همچنین تنوع در فرآیندهای صنایع مختلف، روش های گوناگونی برای اندازه گیری جریان سیال بوجود آمده است. یکی از آن ها فلومتر الکترومغناطیسی است که در اینجا به شرح آن می پردازیم.

مطالب مرتبط