بیست و چهارمین نمایشگاه دستاوردهای پژوهش و فناوری و فن بازار