مصاحبه با خبرگزاری فارس در خصوص مودم‌های قرائت از راه دور

محصول دانش‌بنیان جدیدی که در پارک علم و فناوری دانشگاه تهران توسط نخبگان ساخته شده است، توانایی آن را دارد که از راه دور کنتورهای برق را، بدون خطا بخواند.

مطالب مرتبط