برگزاری نمایشگاه شبکه های هوشمند انرژی

برگزاری نمایشگاه شبکه های هوشمند انرژی

برگزاری نمایشگاه شبکه های هوشمند انرژی

0

روز چهارشنبه و پنجشنبه 27 و 28 آذرماه نمایشگاه شبکه های هوشمند انرژی به میزبانی دانشگاه صنعتی شریف با حضور دکتر فتوحی رئیس کنفرانس و رئیس دانشگاه صنعتی شریف، دکتر فرخزاد مدیر عامل شرکت مدیریت شبکه برق ایران، مهندس رخشانی مهر معاونت هماهنگی توزیع برق کشور و سایر معاونین و کارشناسان و دانشجویان گرامی برگزار گردید.

نمایشگاه شبکه های هوشمند انرژی دانشگاه صنعتی شریف

نمایشگاه شبکه های هوشمند انرژی دانشگاه صنعتی شریف

نمایشگاه شبکه های هوشمند انرژی دانشگاه صنعتی شریف

نمایشگاه شبکه های هوشمند انرژی دانشگاه صنعتی شریف

نمایشگاه شبکه های هوشمند انرژی دانشگاه صنعتی شریف

نمایشگاه شبکه های هوشمند انرژی دانشگاه صنعتی شریف

نمایشگاه شبکه های هوشمند انرژی دانشگاه صنعتی شریف

سنجش افزار آسیا