آشنایی با شبکه های توزیع (قسمت اول)

آشنایی با شبکه های توزیع (قسمت اول)

آشنایی با شبکه های توزیع (قسمت اول)

0

صنعت برق یکی از حیاتی ترین صنایع یک کشور به حساب می آید. در این میان، شبکه های توزیع انرژی الکتریکی، محل تلاقی مشترکین صنعت برق می باشد و اشکالات سیستم توزیع در این صنعت، از دید مصرف کنندگان، مشکل کلیه صنعت برق قلمداد خواهد شد. توسعه روز افزون، عدم پیش بینی صحیح این روند و ع