نمایشگاه تخصصی آب

برگزاری نمایشگاه تخصصی سازگاری با کم آبی

آدرس: تهران، انتهای اتوبان کردستان، وزارت نیرو

زمان: 3 الی 5 تیرماه

مطالب مرتبط