مکانیسم کنتور آب

کنتور آب جزء نیازهای اولیه در راستای مدیریت مصرف آب می باشد. در کشور حدود 90% از آب در کشاورزی، 3% در صنعت و 7% جهت شرب مصرف می شود. از آنجایی که سهم کوچکی از آب جهت شرب مصرف می شود ولی به این دلیل که آب شرب باید از فیلترها و گندزداهای مختلفی عبور کرده، فیلتر شده و قابل شرب شود از اهمیت خاصی برخوردار است، لذا مدیریت مصرف آن نیز از اهمیت بالایی برخوردار می باشد.

مطالب مرتبط