فرونشست زمین چیست

فرونشست عبارت است از فرورریزش و یا نشست سطح زمین که به علت های متفاوتی در مقیاس بزرگ روی می دهد. به طور معمول این اصطلاح به حرکت قائم رو به پایین سطح زمین که می تواند اندکی افقی نیز باشد، گفته می شود. این تعریف پدیده هایی همچون زمین لغزش ها را به دلیل اینکه دارای حرکت افقی قابل توجهی است و همچنین نشست در خاک های دستی، که دارای مکانیزم متفاوتی می باشد شامل نمی شود.

مطالب مرتبط