توان راکتیو

در این مقاله به کاربرد خازن ها در شبکه های توزیع برق می پردازیم و خواهیم دید که به چه نحوی با استفاده از بانک های خازنی، می توانیم میزان تلفات شبکه را پایین بیاوریم و توان راکتیو آن را بهبود بخشیم.

مطالب مرتبط