بوی بد گاز

گاز طبیعی ماده ای بی رنگ و بی بو می باشد که در صورت نشت و مخلوط شدن با هوا، قابل انفجار و بسیار خطرناک است. جهت راحت شدن تشخیص نشت آن با افزودن مواد شیمیایی خاصی به نام بودارکننده ها آن را بودار می کنند. در این رابطه حداقل سطح بو توسط مؤسسات مختلف تعیین شده است، ولی در حالت کلی گاز طبیعی باید آنقدر بودار شود که یک شخص با بویایی متوسط بتواند موقعی که مقدار گاز در هوا به یک پنجم حداقل قابلیت اشتعال رسید به راحتی آن را تشخیص دهد.
مواد بودار کننده گاز طبیعی، معمولا پایه گوگردی دارند و متعلق به یک دسته از مواد شیمیایی به نام اورگانو سولفورها هستند. عمده ترین بودار کننده های گاز طبیعی مرکاپتان ها می باشند که ترکیبات گوگرددار آلی با فرمول عمومی RSH می باشند. مرکاپتان ها موادی به شدت بدبو هستند و آستانه بوی آن ها از سایر مواد بسیار پایینتر است.

مطالب مرتبط