برخورد صاعقه با خطوط انتقال برق

گاهی اوقات با برخورد صاعقه به زمین خسارات جانی و مالی فراوانی بر جای می ماند. بطور کلی حوادثی که توسط صاعقه پدید می آید به دو گروه تقسیم می شوند:

  • حوادث ناشی از برخورد مستقیم صاعقه
  • حوادث ناشی از اثرات غیر مستقیم صاعقه

وقتی به یک ناحیه مشخص صاعقه اصابت می کند، می تواند سبب خسارات قابل توجهی که معمولا با آتش همراه است شود. حفاظت در برابر این خطرات توسط صاعقه گیرهایی که با سیستم الکترونیکی کنترل می شوند فراهم می گردد. بطور طبیعی درست قبل از صاعقه، محتوای الکتریکی اتمسفر بطور ناگهانی افزایش یافته و این تغییر وضعیت توسط سیستم حس می گردد. صاعقه گیرهای الکترونیکی، انرژی موجود در هوای پیش از طوفان که حدود چندین هزار ولت بر هر متر است را جذب و ذخیره می نماید و در نهایت با تخلیه بار الکتریکی خازن ها بین الکترودهای فوقانی و مرکزی، هوای اطراف را یونیزه می کند و شرایطی را بوجود می آورد که صاعقه به سمت آن هدایت می شود.

مطالب مرتبط