انعقاد الکتریکی

حذف کدورت، از سه جنبه زیبا شناسی، گرفتگی فیلترها و گندزدایی دارای اهمیت است. به دلیل وجود ارتباط بین کدورت و بعضی از مشخصه های میکروبی از جمله کیست ژیاردیالامبلیا، کدورت به عنوان شاخصی غیر مستقیم در تعیین راندمان حذف یا میزان حضور این عوامل در نظر گرفته می شود.

کدورت آب معیاری برای میزان جذب یا پراکندگی نور، در اثر وجود ذرات معلق و کلوئیدی در آب است که می تواند علاوه بر بد کردن ظاهر آب باعث انسداد در مجاری انتقال آب و نشان دهنده غیر سالم بودن آب (البته به صورت غیر مستقیم) باشد. وجود کدورت در آب می تواند مانع ضدعفونی کردن مناسب آب و حذف پاتوژن ها (میکروب های بیماری زا) شود.

قسمت عمده کدورت در آب های سطحی، ناشی از فرسایش مواد کلوئیدی نظیر خرده سنگ ها، خاک رس، اکسیدهای فلزی ناشی از فرسایش خاک و مجاورت منابع آب با فعالیت های صنعتی است. کدورت با جذب نور، مانع عبور نور از آب می شود بر همین اساس کدورت را بعنوان یک عامل غیر مستقیم آلودگی آب می شناسند. مطالعات نشان می دهد فرسایش خاک در نزدیکی منابع آب های سطحی و وقوع سیلاب دو عامل اصلی کدورت آب های آشامیدنی در ایران هستند.

مطالب مرتبط