آلودگی آب

تأمین آب سالم همواره یکی از دغدغه های بشر بوده است. دغدغه ای که امروزه با توسعه صنایع و مصرف کودهای شیمیایی بیشتر شده است. رهاسازی فاضلاب صنایع در محیط زیست و افزایش آلودگی خاک ها در اثر استفاده از کودهای شیمیایی باعث شده تا محیط زیست و به تبع آن منابع آب بیشتر آلوده شوند.

مطالب مرتبط