سیستم قرائت کنتور برق

سیستم قرائت کنتور برق

سیستم قرائت کنتور برق

0

قرائت کنتور های برق مشترکین
سیستم قرائت کنتور برق به منظور جمع آوری اطلاعات مشترکین برای صدور قبض دوره ای، امکان ثبت اطلاعات مورد نیاز از مشترکین، تهیه ی گزارش های متعدد از اطلاعات ثبت شده ی مشترکین می باشد. توجه داشته باشید در راهکار فوق تلاش شده تا تمامی موارد ثبت داده به صورت دیجیتالی و با کمترین دخالت انسان صورت گیرد تا بدین شکل امکان هر نوع خطای سهوی و عمدی به صفر برسد. 

• قرائت اتوماتیک
سیستم قرائت کنتور برق به منظور جمع آوری اطلاعت مشترکین برای صدور قبض دوره ای، امکان ثبت اطلاعات مورد نیاز از مشترکین، تهیه ی گزارش های متعدد از اطلاعات ثبت شده ی مشترکین می باشد. توجه داشته باشید در راهکار فوق تلاش شده تا تمامی موارد ثبت داده به صورت دیجیتالی و با کمترین دخالت انسان صورت گیرد تا بدین شکل امکان هر نوع خطای سهوی و عمدی به صفر برسد.

• مزایای سیستم
سیستم قرائت کنتور برق به منظور جمع آوری اطلاعت مشترکین برای صدور قبض دوره ای، امکان ثبت اطلاعات مورد نیاز از مشترکین، تهیه ی گزارش های متعدد از اطلاعات ثبت شده ی مشترکین می باشد. توجه داشته باشید در راهکار فوق تلاش شده تا تمامی موارد ثبت داده به صورت دیجیتالی و با کمترین دخالت انسان صورت گیرد تا بدین شکل امکان هر نوع خطای سهوی و عمدی به صفر برسد. 

سنجش افزار آسیا

کلمات کلیدی