عایق کابل ها

عایق کابل ها

عایق کابل ها

0

عایق کابل ها
برای پوشش عایق کابل ها از پلاستیک / لاستیک و یا از کاغذ استفاده می شود. امروزه کابل با عایق پلی وینل pvc بیشتر از کابل های دیگر بکار می رود. عایق دیگری بنام پلی اتیلن نیز وجود دارد. عایق اکثر کابل های جریان قوی از کاغذ آغشته به روغن تهیه می شود.

از عایق لاستیکی در جاهایی که احتیاج به چرخش زیاد باشد نیز استفاده می کنند.

ساختمان کابل های فشار قوی و حفاظت آن ها:

قسمت اصلی ساختمان کابل ها هادی و عایق آن است. ضمناً کابل را باید در مقابل پدیده های زیر حفاظت نمود:

الف- حفاظت در مقابل فشار و ضربه های مکانیکی

ب- حفاظت در مقابل زنگ زدگی و اکسید شدن هادی

پ- حفاظت در مقابل اثرات شیمیایی و پوسیدگی

ت- حفاظت در مقابل اثرات میدان الکتریکی و اتصال کوتاه شدن و میدان های خارجی و جریان زیاد


عایق کابل هاعلایم اختصاری کابل ها

علایم اختصاری کابل های لاستیکی و پلاستیکی به شرح زیر است:

1-کابل با هادی مسی مطابق استاندارد VDEN
2-کابل با هادی آلومینیومی مطابق استانداردNA
3-عایق پروتودور PVC اولین Y در توالی حرفY
4-عایق پروتونن PET اولین Y2 در توالی حرف2Y
5-علامت کاغذ متالیزه دور عایق سیمH
6-باندراژ محافظ فولادیF
7-باندراژ محافظ فولادیR
8-باندراژ محافظ فولادی به شکل نوارB
9-هادی مسی متمرکز در کابل های فشار ضعیفC
10-علامت سیم صفر که بصورت لوله دور عایق سه سیم دیگر پیچیده شده     C
11-سیم زمینC
12-کابل خرطومیCW
13-غلاف مسیS
14-مفتول نگهدارنده برای کابل ها در هواT
15-غلاف پروتودورY
16-روپوش پروتونن2Y


بعد از حروف اختصاری تعداد سیم های داخل کابل و مقطع آن ها با عدد مشخص و نوع مقطع با حروف زیر تعیین می شود:

  • r : مقطع گرد
  • s : مقطع مثلثی
  • e : هادی یک رشته ای
  • m : هادی چند رشته ای


معمولاً ولتاژ نامی فازی را با Vo و ولتاژ خطی را با حرف V بعد از علامات اختصاری ذکر می کنند

مثال: مشخصات کابل زیر را بخوانید: NYY 3*50+ 25 sm (0/6 / 1kv)

کابل سه فاز با هادی مسی به مقطع 50 میلی متر مربع و سیم نول به مقطع 25 میلی متر مربع با مقطع مثلثی چند رشته ای با عایق و غلاف پروتودور (pvc)  برای ولتاژ 6/0 کیلو ولت فازی و 1 کیلو ولت خطی بدون محافظ. چون این کابل دارای نوار محافظ نیست در جایی مصرف می شود که هیچگونه فشار مکانیکی به آن وارد نشود.

سنجش افزار آسیا