شرکت در چهاردهمین نمایشگاه بین المللی صنعت آب و تاسیسات آب و فاضلاب ایران

شرکت در چهاردهمین نمایشگاه بین المللی صنعت آب و تاسیسات آب و فاضلاب ایران

شرکت در چهاردهمین نمایشگاه بین المللی صنعت آب و تاسیسات آب و فاضلاب ایران

0

چهاردهمین نمایشگاه بین المللی صنعت آب و تاسیسات آب و فاضلاب ایران، سالن خلیج فارس، طبقه دوم، غرفه 1061 شرکت سنجش افزار آسیا

عکس هایی از برگزاری نمایشگاه:


شرکت در چهاردهمین نمایشگاه بین المللی صنعت آب و تاسیسات آب و فاضلاب ایران

بازدید جناب آقای مهندس حاج رسولیها، مدیر عامل محترم شرکت مدیریت منابع آب ایران از غرفه شرکت سنجش افزار آسیا:

شرکت در چهاردهمین نمایشگاه بین المللی صنعت آب و تاسیسات آب و فاضلاب ایران


شرکت در چهاردهمین نمایشگاه بین المللی صنعت آب و تاسیسات آب و فاضلاب ایران


شرکت در چهاردهمین نمایشگاه بین المللی صنعت آب و تاسیسات آب و فاضلاب ایران


شرکت در چهاردهمین نمایشگاه بین المللی صنعت آب و تاسیسات آب و فاضلاب ایران


شرکت در چهاردهمین نمایشگاه بین المللی صنعت آب و تاسیسات آب و فاضلاب ایران


شرکت در چهاردهمین نمایشگاه بین المللی صنعت آب و تاسیسات آب و فاضلاب ایران


شرکت در چهاردهمین نمایشگاه بین المللی صنعت آب و تاسیسات آب و فاضلاب ایران


شرکت در چهاردهمین نمایشگاه بین المللی صنعت آب و تاسیسات آب و فاضلاب ایران


شرکت در چهاردهمین نمایشگاه بین المللی صنعت آب و تاسیسات آب و فاضلاب ایران


شرکت در چهاردهمین نمایشگاه بین المللی صنعت آب و تاسیسات آب و فاضلاب ایران


شرکت در چهاردهمین نمایشگاه بین المللی صنعت آب و تاسیسات آب و فاضلاب ایران


شرکت در چهاردهمین نمایشگاه بین المللی صنعت آب و تاسیسات آب و فاضلاب ایران


شرکت در چهاردهمین نمایشگاه بین المللی صنعت آب و تاسیسات آب و فاضلاب ایران


شرکت در چهاردهمین نمایشگاه بین المللی صنعت آب و تاسیسات آب و فاضلاب ایران


شرکت در چهاردهمین نمایشگاه بین المللی صنعت آب و تاسیسات آب و فاضلاب ایران


شرکت در چهاردهمین نمایشگاه بین المللی صنعت آب و تاسیسات آب و فاضلاب ایران


شرکت در چهاردهمین نمایشگاه بین المللی صنعت آب و تاسیسات آب و فاضلاب ایران


سنجش افزار آسیا