کنتور حجمی آب

کنتور حجمی آب، مقدار حجم آبی که از طریق لوله یا خروجی دیگر عبور می کند را اندازه گیری می نماید. به طور معمول، کنتورها از یک واحد اندازه گیری استاندارد برای اندازه گیری استفاده می کنند (مانند متر مکعب یا لیتر).

مطالب مرتبط