برق سه فاز

MT310 دستگاهی پرتابل به منظـور تست و بـازرسی لــوازم اندازه گیـری مشترکیـن سه فاز و تک فاز می باشد. این دستگاه متناسب با فرآیند های استاندارد تست و بازرسی لوازم اندازه گیری شرکت های توزیع نیروی برق کشور طراحی شده است و قادر به تست انواع کنتور های تکفاز و سه فاز مکانیکی و دیجیتال می باشد.

مطالب مرتبط

در این مقاله به معرفی برق سه فاز، تفاوت آن با برق تکفاز، دلیل نداشتن نول، انواع اتصال در برق سه فاز، روش های اندازه گیری توان و مزایای برق سه فاز خواهیم پرداخت.

مطالب مرتبط